Економіка та менеджмент

 

 

Кафедра «Економіка та Менеджмент»виконує підготовку фахівців:

за освітнім ступенем «БАКАЛАВР»

за спеціальністю 073 «Менеджмент» (галузь знань «Управління та адміністрування», освітня програма «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент туристичної індустрії»), за спеціальністю 051 «Економіка» (освітня програма «Економічна кібернетика»).

за освітнім ступенем «МАГІСТР»

за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент»).за спеціальністю 242 «Туризм» (освітня програма «Туризм»).

 

 

Спеціальність - 073 «Менеджмент»,

освітня програма «Менеджмент»

Менеджер має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань.

Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська, а за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна. Це представник особливої професії, що об’єднує в собі управлінця, економіста, інженера.

Спеціальність«Менеджмент»,

освітня програма «Менеджмент туристичної індустрії»

 

Туристична індустрія сформувалася і отримала визнання у світі як найбільша сфера діяльності з надання послуг. Це стало можливим в результаті більш широкого відкриття кордонів між державами, появи у населення додаткових коштів, розвитку транспортної інфраструктури. Послуги з перевезення, проживання, харчування, дозвілля, що сприймалися раніше як самостійні види послуг, нині стали складовими елементами єдиного туристичного комплексу. Туризм входить до числа найбільш перспективних галузей національної економіки, на частку якої припадає близько 10% світового валового національного продукту, інвестицій, всіх робочих місць і світових споживчих витрат.

За освітньою програмою «Менеджмент туристичної індустрії» здійснюється підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями (їх підрозділами) туристичної індустрії.

Менеджер з туризму – це одна з найбільш затребуваних професій в індустрії відпочинку та розваг. Ця професія багатофункціональна. Функціональні обов'язки менеджера залежать від того, яким видом діяльності він займається: туроператорською чи турагентською діяльністю, працює в засобах розміщення, на підприємствах харчування або в транспортних компаніях.

 

Бакалавр менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент туристичної індустрії» здатний виконувати таку професійну роботу, як:

 • менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • менеджер туристичних агентств та бюро подорожей;
 • менеджер в готелях та інших місцях розміщення;
 • менеджер з організації харчування;
 • професіонал у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
 • помічник керівника;
 • менеджер будь-якої організаційно-правої форми переважно у сфері туристичної індустрії у якості виконавців різноманітних служб апарату управління;
 • менеджер кав’ярні (бару, їдальні);
 • менеджер підприємства з приготування та постачання готових страв;
 • менеджер ресторану;
 • менеджер з логістики;
 • менеджер з постачання;
 • менеджер із збуту;
 • менеджер з персоналу;
 • менеджер планово-економічного відділу;
 • економіст;
 • менеджер фінансового відділу;
 • менеджер відділу кадрів;
 • менеджер комерційного відділу;
 • менеджер відділу матеріально-технічного постачання.

До незаперечних плюсів професії можна віднести: перспективність галузі в цілому і постійна затребуваність в кадрах; можливість побувати в багатьох країнах, виконуючи свої професійні обов'язки або за гарячими путівками та спецпропозиціями; високий рівень зарплати; багатопрофільність професії, що дозволяє працювати в різних підприємствах індустрії туризму.

Професійна підготовка менеджера з туризму, яка здійснюється на основі державних стандартів, формує вміння:

 • демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства;
 • демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень;
 • описувати зміст функціональних сфер діяльності організації туристичної індустрії;
 • виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень;
 • виявляти навички організаційного проектування;
 • застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації туристичної індустрії;
 • демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи;
 • мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації;
 • демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації;
 • оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації туристичної індустрії;
 • спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами;
 • ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації;
 • демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних міркувань;
 • демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним;
 • виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
 •  

Для здійснення ефективної діяльності менеджер з туризму повинен засвоїти комплекс знань, які охоплюють:

 • здатність визначати та описувати характеристики організації;
 • здатність аналізувати результати діяльності організації туристичної індустрії, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища;
 • здатність визначати перспективи розвитку організації туристичної
  індустрії;
 • вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними;
 • здатність управляти організацією туристичної індустрії та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту;
 • здатність діяти соціально відповідально і свідомо;
 • здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту;
 • здатність планувати діяльність організації та управляти часом;
 • здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань;
 • здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації;
 • здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
 • здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення;
 • розуміння принципів і норм права;
 • розуміння принципів психології;
 • здатність формувати та демонструвати лідерські якості.

Індустрія туризму є однією з найбільш перспективних в питаннях працевлаштування фахівців: випускники можуть працювати в туристичних компаніях всіх форм власності, різноманітних засобах розміщення, санаторно-курортних комплексах, на підприємствах харчування, транспортних підприємствах, а також в державних органах національного, регіонального, муніципального рівня та наукових установах.

 

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 Публічне адміністрування 

Кафедрою «Економіка і менеджмент» у 2022 році відкрито підготовку фахівців за новою спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. 

Потреба посилити ефективність державного управління, зробити його відкритим і прозорим для суспільства, що є актуальним в сучасній Україні, вимагає нових підходів до  проблеми кадрового забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування кваліфікованими фахівцями, здатними працювати в умовах трансформаційних процесів як в політичному так і соціально-економічному житті країни. Ці обставини вимагають від державних службовців не тільки знань державних стандартів з адміністрування, надання послуг населенню, але й вміння практичного використання їх,  формування в галузі державного управління більш широкого світогляду та системних знань, що дозволить в умовах високої невизначеності та динамічності процесів, що відбуваються в суспільстві, зберігати здатність державних службовців приймати оптимальні рішення в межах своїх повноважень.  

Саме тому метою освітньо-професійної програми, що пропонується, є підготовка висококваліфікованих кадрів для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (органів публічної влади), спроможних розробляти, аналізувати та реалізовувати державну політику, ефективно виконувати управлінські функції, надавати адміністративні послуги, сприяти розвитку громадянського суспільства з метою утвердження демократії, забезпечення прав і свобод людини, соціалізації держави на основі світових та європейських стандартів. 

Пріоритетами в підготовці магістрів публічного управління та адміністрування є:  

 • забезпечення умов для формування і розвитку авторитетної навчально-наукової школи; 

 • створення умов щодо налагодження конструктивної взаємодії та спілкування, формування корпоративного духу серед здобувачів вищої освіти, професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри, що в подальшому визначатиме позитивне ставлення до навчання й наукових досліджень та обумовлюватиме взаємозв’язки між ними після завершення навчання; 

 • орієнтація на поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями та розробками, укріплення творчих зв’язків з органами влади, науковими установами, підприємствами і організаціями; 

У процесі реалізації освітньої програми здобувачі вищої освіти матимуть можливість отримати практичний досвід у сфері публічного управління та пройти стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Договір з ГО Еталон

Договір з ГО Центр Тамариск

 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ  

 • Правові основи публічного управління. 
 • Публічна служба. 
 • Аналіз публічної політики. 
 • Економіка та врядування. 
 • Стратегічне управління в діяльності органів публічної влади. 
 • Технології електронного врядування та е-демократія. 
 • Публічні послуги. 
 • Управління проектами. 
 • Іноземна мова в професійній діяльності. 
 • Європейська інтеграція в умовах глобального врядування. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» можуть бути працевлаштовані в органах публічної влади центрального, регіонального та місцевого рівня на різних посадах. При цьому згідно Закону «Про державну службу» та  інших нормативних актів,що регулюють працевлаштування у публічному секторі,  передбачається конкурсна процедура зайняття посад державної служби. 

Окремий сегмент ринку праці для випускників складають органи управління в об’єднаних територіальних громадах, що утворилися в результаті реалізації концепції децентралізації влади та розвитку місцевого самоврядування в Україні.  

Широкі можливості працевлаштування випускників відкриваються у сфері громадського сектору, в різних громадських організаціях, фондах, волонтерських об’єднаннях тощо. 

 

Кафедра розміщена у старому корпусі університету на четвертому поверсі у таких аудиторіях: 4201, 4202, 4204, 4206.

 

Наші контакти:

Завідувач кафедри:

Доктор економічних наук, доцент

Тетяна Юріївна Чаркіна,

Телефон +380679140504

e-mail: [email protected]