Архітектурне проектування, землеустрій та будівельні матеріали

 Кафедра будівельних матеріалів – одна з найстаріших кафедр університету була заснована у 1931 році.

За час існування її очолювали такі видатні науково-педагогічні працівники: з 1931-1945 рр. – доц. Мореходов, з 1945-1969 рр. – доц. Мещеряков В.М., з 1969-1973 рр. – д.т.н., проф., акад. Гусєв Б.В., з 1973-1994 рр. – д.т.н., проф. Зазимко В.Г., з 1994 по 2015 рр. – д.т.н., професор Пшінько О.М., з 2015 р. кафедру очолює к.т.н., доц. Громова О.В.

У 1987 році кафедра поповнюється новим педагогічним складом у зв’язку з приєднанням кафедри будівель і отримує нову назву – будівель та будівельних матеріалів. У 2013 році атестаційною комісією була ліцензована та введена у навчальний процес на кафедрі нова спеціалізація 8.18010013 «Управління проектами». Вона включає вивчення понад 15 дисциплін, для викладання яких були залучені спеціалісти високого кваліфікаційного рівня. У 2014 році відбувся перший випуск 25 магістрантів, які отримали кваліфікацію «Керівник проектів і програм». Після успішної акредитації спеціалізації   8.18010013  «Управління проектами» було збільшено набір магістрів майже вдвічі, у зв’язку з можливістю викладання  цієї спеціальності за безвідривною формою навчання.

Викладачі кафедри здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів як денної, так і зачно-дистанційної форм навчання за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійними програмами «Мости і транспортні тунелі», «Автомобільні дороги та аеродроми», «Промислове і цивільне будівництво» та «Водопостачання та водовідведення», за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» спеціалізацією «Залізничні споруди та колійне господарство» для факультету «Промислове та цивільне будівництво» та ННЦ «Мости та тунелі», «Організація будівництва залізниць».

Згідно з наказом ректора № 40 від 30.12.2020 р. введена до плану прийому на 2021/2022 н.р. освітньо-професійна програма «Архітектурне проєктування будівель і споруд» для підготовки фахівців бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Після закінчення навчання студентам буде присвоєно кваліфікацію бакалавра з будівництва та цивільної інженерії.

Основні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми «Архітектурне проєктування будівель і споруд»:

будівельне матеріалознавство,

економіка проектних рішень,

 

технологія будівельних процесів,

організація будівництва,

будівельні конструкції,

архітектурне проектування,

основи комп’ютерного дизайну,

ландшафтний дизайн,

дизайн інтер’єрів,

загальна історія архітектури і містобудування,

планування міст і транспорт,

 

основи землеустрою і кадастру,

інженерні системи та мережі,

енергоменеджмент в будівництві

архітектурний дизайн,

основи реконструкції і реставрації

будівель та споруд,

будівельно-інформаційне

моделювання будівель і споруд.

Згідно з наказом ректора № 30 від 12.10.2020 р. кафедру було об’єднано з кафедрою «Графіка».

Викладачі кафедри протягом усього періоду її існування викладають нарисну геометрію й інженерну графіку, а з 1996 року і комп'ютерну графіку – графічні пакети САПР AutoCAD та Компас 3-D. На кафедрі створена навчальна лабораторія, яка укомплектована сучасною комп’ютерною та оргтехнікою. На її базі проводяться заняття за розкладом та самостійна робота студентів. Співробітники кафедри докладають максимум зусиль для того, щоб студенти могли опанувати знання та навички з нарисної геометрії, комп’ютерної та інженерної графіки та використовувати їх в подальшому навчанні та майбутній праці.

Комп’ютерне моделювання деталей

Комп’ютерна графіка в графічному пакеті САПР

Комп’ютерна графіка елементів споруд в графічному пакеті AutoCAD

Згідно з сучасними вимогами та для надання студентам знань і навичок кафедра обладнана мультимедійними лекційними аудиторіями, комп’ютерним класом, спеціалізованими випробувальними лабораторіями, в яких знаходяться понад 200 найменувань обладнання, приладів та вимірювальної апаратури. В комп’ютерному класі, що містить 15 ПК, впроваджене сучасне програмне забезпечення для практичних занять, розробки курсових та дипломних проектів.

Наукова робота кафедри

Галузева науково-дослідна лабораторія «Енергоефективні матеріали та технології в будівницві»

На кафедрі майже від початку її заснування була створена науково-дослідна лабораторія, яка працює при кафедрі і до сьогоднішнього часу. З 2017 року галузева науково-дослідна лабораторія змінила назву на «Енергоефективні матеріали та технології в будівництві», науковий керівник лабораторії д.т.н., професор Пшінько Олександр Миколайович, завідувач лабораторії к.т.н., доцент Зінкевич Андрій Миколайович.

Основними напрямками наукових досліджень лабораторії є: розробка теоретичних та практичних основ призначення складу бетонів і розчинів для спеціального будівництва; модифікування структури бетонів хімічними добавками і активними мінеральними наповнювачами для створення матеріалу із заданими технологічними характеристиками суміші та експлуатаційними властивостями; розробка технологій ремонту, відновлення та захисту матеріалів інженерних транспортних споруд, що експлуатуються у специфічних умовах; дослідження, оптимізація і керування процесами гідратації, твердіння і корозійної стійкості в’яжучих речовин; розробка нормативної документації з підводного ремонту бетонних та залізобетонних штучних споруд, з підтвердження готовності до експлуатації об’єктів залізничного транспорту і з проектування, будівництва та експлуатації будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту.

На базі цих та інших досліджень були захищені як кандидатські, так і докторські дисертації. Вихідцями цієї лабораторії стали видатні вчені, які у теперішній час працюють на керівних посадах як в університеті, так і за його межами.

Студентська наука

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Сучасні енергоефективні матеріали та технології в будівництві та архітектурному проектуванні». Кожен рік на кафедрі проводиться науково-технічна конференція студентів та молодих вчених. На конференції студенти та молоді вчені, магістранти та аспіранти доповідають про науково-технічні досягнення в галузі будівництва, про створення і використання нових будівельних матеріалів, про наукові розробки тощо. Всі доповіді студентів і молодих вчених друкуються у збірнику «Матеріали молодих вчених та студентської конференції». Впродовж останніх 5 років в наукових конференціях проведених на кафедрі прийняло участь понад 120 студентів і було розглянуто понад 107 доповідей, з яких обираються найкращі і нагороджуються грамотою і подаються на університетський конкурс студентських наукових робіт.

Щорічно студенти беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності ПЦБ і демонструють високий рівень фундаментальної та спеціальної підготовки.

Студенти, беруть участь у СНТК кафедри, виконують дипломні і магістерські проекти, приймають участь в конкурсі наукових робіт та дипломних проектів. Дипломники кафедри щорічно приймають участь у конкурсах на найкращий дипломний проект, які проводяться на різних рівнях: університетські, обласні, всеукраїнські.

Учасники 76-ї конференції студентів та молодих вчених, підсекція «Будівельні матеріали»

Дипломний проєкт реконструкції центрального залізничного вокзалу м. Київ, пасажирська будівля Київ-Північний студента 651 групи Наумова О.Ю., керівник доц. Морозов Є.О., що посів 1 місце на університетському конкурсі дипломних проєктів

Технічні засоби навчального процесу

Кафедра «Архітектурне проектування, землеустрій та будівельні матеріали» розташовується у п’ятому блоці старого навчального корпусу на четвертому, третьому та нульовому його поверхах. Згідно з наказом № 608 від 08.11.2004 р. за кафедрою закріплені такі навчальні аудиторії – 457, 343, 347, 348, 351, 353 та випробувальна лабораторія (нульовий поверх без номеру) загальною площею 673,3 м2.

На кафедрі для надання практичного досвіду є 4 навчальні лабораторії: ауд. 348, ауд. 353 (ГНДЛ «Енергоефективні матеріали та технології в будівництві»), підвальне приміщення 5 блоку та комп’ютерний клас ауд. 457 з кількістю робочих місць 8.

Приміщення випробувальної лабораторії (підвальне приміщення 5 блоку)

Навчальні аудиторії (ауд. 348)

Багато уваги приділяється комп’ютеризації навчального процесу.

Під час проведення аудиторних (лекційних) занять на кафедрі застосовується сучасна оргтехніка – мультимедійний проектор з настінним екраном, графопроектор, відеомагнітофон, сучасний ПК, мікрофон з колонками, якими обладнана спеціалізована лекційна аудиторія № 351.

Мультимедійна лекційна аудиторія (ауд. 351)

Студентам надається можливість виконувати курсові проекти та дипломні роботи з профільних дисциплін кафедри на сучасних ЕОМ, якими обладнано спеціалізований комп’ютерний клас (ауд. 457). В цьому ж класі завдяки наявності Internet-ліній та спеціалізованого обладнання проводиться тестування студентів в СДН «Лідер» з дисципліни «Архітектура» під час складання поточних та семестрових контрольних заходів.

Для виконання курсового та дипломного проектування в комп’ютерному класі використовують сучасні програми, а саме: “Building manader” для архітектурного проектування, Microsoft Office, AutoCad, ArchiCAD”, Corel Draw, Adobe Photoshop, Zodchiy”, програма АВК для розрахунку кошторису.

Для виконання науково-дослідних робіт використовують наступний пакет програм: програмне забезпечення “ANSYS 5.6”; “Zodchiy”, ”SCAD Office”, Microsoft Office, Adobe Photoshop, в 2020 році проведено оновлення програмного забезпечення «Смета СМ» і «Будстандарт».

Для викладання комп’ютерної графіки на кафедрі використовується наступний пакет програм: Компас-3D, AutoCad, REVIT.

Спеціалізований комп’ютерний клас (ауд. 457)