Філологія та переклад

КАФЕДРА ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ЗА НАСТУПНИМИ СТУПЕНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

Перший (бакалаврський)

Спеціальність: 035 Філологія.

Спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Освітня кваліфікація: бакалавр філології з германських мов та літератур (переклад включно), перша – англійська.

Форма навчання: денна.

Тривалість програми: 3 р., 10 міс.

Другий (магістерський)

Спеціальність: 035 Філологія.

Спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Освітня кваліфікація: магістр філології з германських мов та літератур (переклад включно), перша – англійська.

Форма навчання: денна

Тривалість програми: 1 р., 4 міс. 

Відео-презентація кафедри «Філологія та переклад»

В сучасному глобалізованому світі стрімко зростає роль перекладача як медіатора в складному й поліморфному процесі міжкультурної комунікації. Очевидно, що кожна країна, народ і його культура відрізняються, мають власні особливості. Водночас світ сьогодні динамічно змінюється, велике значення приділяється економічній, політичній, культурній взаємодії між країнами, завдяки багатосторонньому зближенню яких стає можливим створення світової спільноти з рівними правами для всіх країн і простору для відкритого міжнародного співробітництва. Реалізація цих процесів вимагає залучення професійних перекладачів, які повинні зробити міжнаціональний діалог ефективним і простим.

Професія перекладача – одна з найбільш важливих в сучасному діловому світі. Всі великі міжнародні корпорації реалізовують співпрацю з допомогою перекладачів. Усний перекладач незамінний учасник конференцій, бізнес перемовин тощо; послуги усного перекладу необхідні при здійсненні будь-яких комерційних операцій.

Ще однією сферою, де неможливо обійтися без перекладача, є міжнародна політична взаємодія між різними країнами світу. Всі міжнародні перемовини на вищому рівні проводяться за участі перекладачів, які в даному випадку несуть відповідальність за ефективне проведення перемовин. Тут перекладач повинен передати правильно не лише зміст, а й емоційне забарвлення висловлювань, стиль і навіть темп промови.

Важливим і цікавим напрямком діяльності перекладачів є письмовий переклад світової літератури. Перекладачі зробили значний внесок у розвиток національної літератури різних країн. З одного боку, вони надають можливість долучитися до культурної спадщини світу при читанні перекладів відомих зарубіжних творів, з іншого – переклад вітчизняних письменників іноземними мови зробив їхні літературні надбання широкодоступними для інших людей в світі. І тут необхідно відзначити, що це навіть не власне переклад з мови на мову, а, швидше, трансформація культури в іншу культуру.

Узагальнений об'єкт діяльності: забезпечення письмової та усної комунікації та інформації в різних галузях народного господарства, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різноманітних за змістом текстів державною та іноземними мовами.

Академічний рівень випускників кафедри «Філологія та переклад» дозволяє їм продовжити здобувати освіту у провідних вишах України та Європи.

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Фахівець підготовлений до роботи в професійних об’єднаннях, громадських організаціях, сфері радіо та телебачення, освітянській діяльності, політичних спілках, перекладацькому корпусі  в сфері державного управління, підтримці інформаційних та культурних служб, діяльність яких має міжнародний характер, дипломатичному та консульському представництві в зарубіжних країнах, в агентствах друку тощо.

Може займати посади: інженер-перекладач, перекладач усний, перекладач письмовий, перекладач науково-технічної та ділової літератури, перекладач-референт, перекладач-консультант, перекладач-редактор, вчитель іноземної мови в загальноосвітній школі та дошкільних закладах. Підприємства, установи, організації, навчальні заклади забезпечують необхідні умови для використання фахівців за здобутими ними у вищому навчальному закладі кваліфікацією та спеціальністю згідно чинного законодавства.

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

Магістр з філології повинен мати фундаментальні знання у даній галузі, володіти двома іноземними мовами та використовувати їх у різних сферах діяльності, пов’язаних з перекладом, перекладати усно та письмово тексти різних стилів, реферувати іноземними та державною мовами різноманітні інформаційні матеріали.

Може займати посади: викладач вищого навчального закладу, асистент, науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади), лінгвіст, філолог, перекладач, гід-перекладач, літературознавець та ін.

Фахівець‑перекладач повинен володіти методикою перекладу текстів різних стилів та жанрів з двох іноземних мов українською та з української на відповідні іноземні мови.

Фахівець з письмового перекладу здійснює письмовий переклад науково-технічних, політичних, художніх, ділових текстів, а також інформаційних матеріалів з однієї мови на іншу. Перекладач художньої літератури пристосовується до способу мислення та стилю автора. Він повинен відтворювати соціальні, психологічні, естетичні конотації твору, який перекладає. Це передбачає наявність досконалого знання рідної мови і творчий підхід. Ці ж якості необхідні при перекладі поезії, художніх фільмів, а також при роботі над публіцистичними творами.

Усний перекладач передає інформацію в усній формі. Перекладач відрізняється гострим розумом та образністю висловлювань, широкими фоновими знаннями про предмет повідомлення.

Існує два види усного перекладу – послідовний та синхронний. Послідовний переклад характеризується тим, що перекладач виступає відразу після слів доповідача. Він працює у безпосередньому контакті з аудиторією і може користуватися своїми нотатками. Під час синхронного перекладу перекладач перекладає одночасно з виступом доповідача. Він працює зазвичай в кабіні, як з використанням попередньо зроблених письмових перекладів, так і без них. В обох випадках мова йде про професійну майстерність, яка вимагає від перекладача необхідних психологічних та філологічних навичок. Найважливіші якості – гострий розум та яскрава індивідуальність. В професійному плані розрізняють два види усного перекладу: переклад безпосереднього спілкування і переклад на конференціях.

Переклад безпосереднього спілкування визначається як переклад для третьої особи, що відбувається під час двостороннього контакту.

Переклад на конференціях (послідовний або синхронний) навпаки розгортається у контексті, точно встановленому сукупністю об'єктивних даних: характер форми – колоквіум, семінар, конгрес, міжнародна конференція, мовний режим (двомовне чи багатомовне спілкування) і професійна підготовка перекладача. Остання вимагає навичок роботи з усного перекладу для великої аудиторії, включаючи роботу в кабіні.

На кафедрі постійно працюють наукові студентські гуртки під керівництвом провідних викладачів, де студенти мають змогу поглибити свої академічні знання із запропонованої галузі, набути практичних навичок щодо вирішення конкретних наукових завдань, долучитися до науково-дослідної роботи: «Актуальні проблеми гендерних досліджень», «EnglishSpeakingDebateClub» (проф. Власова Т.І.), «Інформатизація мовної освіти та інформаційні технології у перекладі» (доц. Безруков А.В., доц. Боговик О.А.).

Кафедра проводить науково-дослідну роботу за двома темами:

1) Теорія та методологія гуманітарних досліджень в умовах соціокультурних трансформацій початку ХХІ ст. (2017–2021 рр.) (№ держ. реєстрації 0117U006917);

2) Освіта та гендерні стратегії в соціокультурних трансформаціях початку ХХІ ст. (2018–2022 рр.) (№ держ. реєстрації 0118U003617).

Науковий керівник – проф. Т. І. Власова.

Personal Message of the Head of the Philology and Translation Department

Our University is a modern campus university with all its academic buildings and student support facilities on the campus itself. Most visitors to our University are surprised by the beauty of the open area especially in spring when our famous Japanese cherry trees are in full blossom.

Though the opportunities for recreating and sport are outstanding and the facilities in the “town and around” impress all the visitors to our University, still of paramount importance is academic education. To this end we are working much and hope, that the undergraduate degree courses we teach in speciality “Interpreting” are designed to give not only a firm understanding of the principles of technical translation but also a clear picture of its relevance to the life in the contemporary “global village”.

Whatever the nature of the language class, be it translation, precise writing, aural comprehension, BBC interpreting, analytical reading, grammar or syntax, the emphasis is on small groups (up to 10 students) and maximal personal attention.

Our Department is a community of individuals with a shared interest in education and research which helps us to deal with both academic and non-academic matters, thus ensuring that good staff/student communication is maintained.

T. Vlasova

Кафедра розташована за адресою: УДУНТ, вул. Лазаряна, 2, кімн. 5402.

За кафедрою «Філологія та переклад» закріплено 13 аудиторій (512, 513, 515, 516, 521, 522а, 522б, 527, 5402, 5405, 5406, 5407, 3409). В аудиторіях 512, 513, 515, 522б розміщено 5 комп’ютерів, 1 мультимедійний пристрій, 2 телевізори, 1 Smart телевізор з екраном 86 дюймів, працює виділений канал з мережею Інтернет та високошвидкісні локальні мережі. Всі комп’ютери об’єднані комп’ютерною мережею, що дозволяє при необхідності реалізувати синергічний ефект. Наявність супутникової антени дозволяє студентам та викладачам використовувати в навчальному процесі відповідні ТВ-програми.

Кількість аудиторій, що задіяні в освітньому процесі становить 11, з них 4 ауд. (36 %) забезпечені мультимедійним обладнанням, що відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (ПКМУ від 30.12.15 р. № 1187 (у редакції ПКМУ від 10.03.21 р. № 365).

Сучасний лінгафонний кабінет кафедри (ауд. 515) включає мультимедійний мережевий клас з лінгафонними функціями та інтерактивною системою навчання, 15 планшетних комп’ютерів для роботи студентів та 1 стаціонарний комп’ютер для викладача, об’єднаних в локальну мережу, аудіо систему (навушники, посилювачі звуку), інтерактивну дошку-екран. В лінгафонному кабінеті студенти мають можливість займатися як з викладачем, так і самостійно.