UA

Увага!

При оформленні договорів, які узгоджуються з підприємствами та організаціями у 2018 році студентами індивідуально, керуватися зразком

Зразок Договору також розміщено на Дошці об'яв «Практика», яка знаходиться поруч кім.№210.

Основні бази

Інтернет вакансії

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Практична підготовка студентів

Важливою складовою процесу навчання є практична підготовка. Використовуючи науково-педагогічний потенціал, навчальну та виробничу бази структурних підрозділів залізничного транспорту, підприємств, установ та організацій інших галузей економіки університет ціленаправлено веде роботу з забезпечення якісної практичної підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.


Організація всіх видів практики виконується відповідно до стандарту СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.06.2012 "Практична підготовка студентів", затвердженого Вченою радою університету (протокол №6 від 06.02.2012 року), який розроблено відповідно до "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.93 року №93, інших нормативних документів Міносвіти та Укрзалізниці.

Головним завданням практики є здобуття студентами професійних умінь і навичок для самостійної роботи на підприємстві, оволодіння практичним досвідом організаторської діяльності, сучасними методами і формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності, творче застосування знань в умовах виробництва.

Залежно від вимог освітньо-професійних програм і освітньо-кваліфікаційних характеристик з певного напряму/спеціальності, практика може бути:

- навчальна (загально-залізнична, екскурсійна, ознайомча, геологічна, геодезична)для придбання первинних професійних умінь та навичок;

- виробнича (технологічна, експлуатаційна, конструкторська, ремонтно-технологічна, педагогічна, економічна, обліково-аналітична, управлінська);

- переддипломна.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії, формування на базі здобутих в університеті знань, професійних умінь і навичок, прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.


Зміст і послідовність практики визначається наскрізною програмою, яку розробляє випускова кафедра відповідно до навчального плану з напряму підготовки (спеціальності) та освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця.

Складовими наскрізної програми є: мета, вид практики, організація проведення, терміни її проходження та зміст, бази практики, індивідуальні завдання, вимоги до звіту та підведення підсумків практики.

На підставі наскрізної програми кафедри розробляють робочі програми для кожного виду практики, а також програми здобуття певної робітничої професії.

Практична підготовка студентів проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, або в навчально-виробничому підрозділі університету. Із базами практики університет завчасно укладає договори за визначеною формою . Студенти, які навчаються за цільовими договорами, виробничу практику після 3 та на 5 курсі, а також переддипломну обов'язково проходять на підприємствах, які дали замовлення на підготовку спеціалістів.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням університеті здійснює керівник навчальної, виробничої практики університету (відділ зв’язків з виробництвом).

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечують відповідні випускові кафедри. До керівництва практикою залучаються досвідчені науково-педагогічні працівники. В роботі з організації практичної підготовки відповідальні від кафедр та безпосередні керівники практики керуються Методичними вказівками «Організація практичної підготовки студентів університету» .


Основними базами практики, з якими плідно працює університет, є: Придніпровська, Одеська, Донецька, Львівська, Південна та Південно-Західна регіональні філії ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ "Металургтрансремонт", ВАТ "Дніпровагонрембуд", ПрАТ "ДТРЗ", ПАТ "Запоріжсталь", МКП "Дніпровський електротранспорт", ПАТ "Запорізький електровозоремонтний завод", ВАТ "Київський електровагоноремонтний завод", ДП ДДПІ "Дніпроцивільпроект", ПАТ "Мостобуд", ДП НВК "Електровозобудування", ВАТ "Дніпрометробуд", Дніпровське відділення філії «ПВІЗТ» ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ «Дніпровський стрілочний завод», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»,"Приватбанк". На цих підриємствах і установах проходять виробничу практику до 80% студентів.

Поряд з цим, в університеті запроваджена і повноцінно працює система ранньої адаптації студентів до умов роботи та організації діяльності залізничного транспорту. З цією метою після четвертого семестру для всіх спеціальностей проводиться "загально-залізнична" практика. Підготовка до неї здійснюється на першому та другому курсі відповідно до програм, розроблених випусковими кафедрами, шляхом освоєння студентами робітничих професій: провідник пасажирського вагона, слюсар з ремонту рухомого складу, електромонтер-релейник, електромонтер контактної мережі та тягової підстанції, оператор поста централізації, сигналіст, монтер колії, розподільник робіт, оператор комп'ютерного набору, оператор ЕОМ, статистик, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, а також окремих будівельних професій. Набуття робітничої професії дає студентам можливість проходження виробничої практики на робочих місцях.

За результатами складання іспитів студенти отримують відповідні посвідчення про присвоєння робітничої професії. В цілому проводиться підготовка по 22 робітничим професіям.

Ще одним напрямом професійної підготовки майбутніх спеціалістів є робота студентів в літній період у навчально-виробничих студентських загонах, яка організується відповідно до "Положення про навчально-виробничий загін студентів університету", затвердженого Вченою радою протокол №7 від 27.02.2012 року. На замовлення залізниць університет щорічно формує студентські загони провідників пасажирського вагона, помічників машиніста електровоза, електропоїзда, тепловоза та монтерів колії. Загалом кожен рік у студентських виробничих загонах працює від 200 до 300 студентів.

Показники виробничої практики студентів університету за 2013-2017 роки

Показники Рік
20132014201520162017
Проходило практику: студентів 1712 1442 1559 1183 1369
В тому числі на залізничному транспорті: студ./% 1071/62,5 841/58,3 805/51,7 614/51,9 715/52.2
Проходило практику на робочих місцях: студ./% 585/34,9 408/28,2 264/16,9 180/15,2 237/17,3

Стажування

Однією із форм практичної підготовки є стажування. Стажування проводиться відповідно до Положення, яке розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20,,Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях”.

Стажисти - студенти, що здобули спеціальність за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” і продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні та проходять стажування на підприємствах за спеціальністю (кваліфікаційним рівнем), за якою здобувається освіта, на визначених договором про стажування умовах у вільний від навчання час.

Відповідальні за практичну підготовку студентів від випускових кафедр у2017/2018 навчальному році
Факультет «Мости та тунелі»

Кафедра «Мости та тунелі»

ст. викл.Лісневський Максим Анатолійович

ас. Овчинников Павло АндрійовичФакультет «Управління енергетичними процесами»

Кафедра «Електрорухомий склад»

доц. Михайленко Юрій Володимирович

Кафедра «Енергопостачання залізниць»

ас. Косарєв Євген Миколайович

Кафедра «Електротехніка та електромеханіка»

доц. Михаліченко Павло Євгенович

Кафедра «Теплотехніка»

ст. викл. Перцевий Віталій ВікторовичФакультет «Механічний»

Кафедра «Локомотиви та локомотивне господарство»

ас. Шепотенко Анатолій Петрович

ас. Черняєв Дмитро Вікторович

доц. Бобирь Дмитро Валерійович

Кафедра «Вагони та вагонне господарство»

доц. Пуларія Андрій Луарсабович

Кафедра «Прикладна механіка»

ас. Черкудінов Володимир ЕдуардовичФакультет «Управління процесами перевезень»

Кафедра «Управління експлуатаційною роботою»

доц. Логвінова Наталя Олександрівна

Кафедра «Станції та вузли»

доц. Логвінова Наталя ОлександрівнаФакультет «Організація Будівництва залізниць»

Кафедра «Колія та колійне господарство»

ас. Токарєв Сергій Олександрович

Кафедра «Проектування та будівництво доріг»

доц. Ковальов Вячеслав ВікторовичФакультет «Промислове та цивільне будівництво»

Кафедра «Будівельне виробництво та геодезія»

проф. Нетеса Микола Іванович

Кафедра «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали»

доц. Гордєєва Інна Олександрівна

Кафедра «Гідравліка та водопостачання»

зав.лаб. Міщенко Тетяна Володимирівна

Кафедра «Хімія та інженерна екологія»

доц. Бойченко Андрій МиколайовичФакультет «Еконоиіко-гуманітарний»

Кафедра «Економіка і менеджмент»

ст. викл. Чернова Наталія Сергіївна

Кафедра «Облік, аудит та інтелектуальна власність»

доц. Топоркова Ольга Анатоліївна

Кафедра «Фінанси та економічна безпека»

доц. Железняк Вікторія Валеріївна

Кафедра «Філологія та переклад»

викл. Безруков Андрій Вікторович

доц. Білан Наталія ІванівнаФакультет «Технічна кібернетика»

Кафедра «Електронні обчислювальні машини»

доц. Єгоров Олег Йосипович

Кафедра «Комп'ютерні інженерні технології»

доц. Андрющенко Вадим Олександрович

Кафедра «Автоматика, телемеханіка та зв'язок»

ас. Лебедєв Олександр ЮрійовичВсі права захищені ©
Відділ кар’єри, працевлаштування та співпраці зі стейкхолдерами УДУНТ
Розробив: Павленко І. А.