Віртуальний тур кафедрою


Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо – кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» спеціалізації «Локомотиви та локомотивне господарство».

Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих кадрів для локомотивного господарства залізнць та наукова діяльність за напрямком проведення досліджень, пов'язаних з удосконаленням конструкції та системи утримання локомотивів. 

Для поліпшення практичної підготовки студентів велика увага на кафедрі приділяється організації виробничої практики, виконанню дипломних проектів на замовлення підприємств.

Кафедра має свої філії на Дніпропетровському тепловозоремонтному заводі з навчальним класом площею 30 м2 з посадочними місцями на 40 студентів та ВАТ «Промтепловоз» з навчальним класом площею 28 м2 з посадочними місцями на 30 студентів. Завідувачі філіями – головні технологи заводів. 
Велика увага приділяється практичній підготовці шляхом вивчення сучасних технологічних процесів і проектування локомотивів. Лабораторна база унікальна: є промислові установки і стенди, що дозволяють дати знання високого рівня в області ремонту деталей і вузлів локомотивів. 

Викладачами кафедри самостійно та в складі авторських колективів створені підручники та навчальні посібники з конструкції локомотивів, організації локомотивного господарства.

Крім того викладачі кафедри Боднар Б.Є., Капіца М.І., Бобир Д.В. були розробниками галузевих стандартів вищої освіти України (ОКХ та ОПП як варіативної так і нормативної їх частини) для ВНЗ України, що здійснювали (ють) підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом підготовки 6.070105 «Рухомий склад залізниць» спеціальності 7(8).7010501 «Локомотиви та локомотивне господарство»

На поточний момент часу викладачі кафедри професор Капіца М.І. та доцент Бобир Д.В. розробляють стандарти освіти для ВНЗ України що здійснюють підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт».

Викладачі кафедри професор Капіца М.І. та доцент Бобир Д.В. були розробниками стандартів освіти для ВНЗ України що здійснюють підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт».

Викладачами кафедри опубліковано підручники, навчальні посібники з дисциплін «Теорія та конструкція локомотивів», «Гідравлічні передачі локомотивів» - завантажити, «Теорія локомотивної тяги» - завантажити, «Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство» - завантажити. Перелік публікацій - перейти (перейти).


За останні п'ять років до навчального процесу кафедри в якості консультантів та рецензентів залучалися спеціалісти різних підприємств, установ і організацій:

– ОАО «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»;

– Локомотивного депо Нижньодніпровськ-Вузол;

– Локомотивного депо Дніпропетровськ;

–НВО «Дніпропетровський електровозобудівний завод» – Українського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту електровозобудування;

– ОАО «Укрметалургтрансмаш»;

– Управлінь Одеської та Придніпровської залізниць.


Підготовка фахівців за індивідуальними планами відбувається відповідно до укладених договорів. Ця підготовка включає детальне вивчення підприємства та місця майбутньої роботи під час проходження загально-залізничної та експлуатаційної практик.

Безперервність практичної підготовки на кафедрі полягає в придбанні студентами практичних навичок під час проходження таких видів практики: 

  • Навчальна практика
  • Загально-залізнична практика (магістральний транспорт)
  • Загально-залізнична практика (промисловий транспорт)
  • Виробнича практика (магістральний транспорт)
  • Виробнича практика (промисловий транспорт)

Метою практики є закріплення знань з виробництва, експлуатації та ремонту локомотивів і набуття студентами практичних навичок роботи на сучасному обладнанні локомотивобудівних, локомотиворемонтних заводів, локомотивних депо, практичних навичок з управління локомотивами та їх обслуговування.

Виробнича практика провадиться на підприємствах Укрзалізниці, локомотиворемонтних та локомотивобудіних заводах як магістрального, так і промислового залізничного транспорту. 

   Кафедра, як випускова, здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр напряму зі спеціальності 273 «Залізничний транспорт», за спеціалізаціями «Локомотиви та локомотивне господарство» та «Експлуатація високошвидкісного залізничного транспорту». Викладачі кафедри активно працюють на факультеті підвищення кваліфікації.