Навчально-науковий центр "Забезпечення якості освіти"

 

 

 

Контроль залишкових знань здобувачів вищої освіти

Моніторинг залишкових знань

Оцінка якості освіти ґрунтується не на тривалості або змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях, навичках і компетентностях, які набули здобувачі освіти (у т. ч. випускних курсів) за освітньою програмою з усіх циклів навчальних дисциплін.

Складовою контролю якості освітнього процесу та підготовки фахівців в університеті є оцінювання збережених знань (залишкових знань), що здійснюється через деякий час (рекомендовано – не раніше ніж через півроку) після вивчення дисципліни (розділу), у формі контрольних робіт, яким наданий статус ректорських контрольних робіт (РКР).

РКР, як один із видів внутрішньої системи забезпечення якості викладання навчальної дисципліни та визначення якості результатів навчання здобувачів освіти, проводиться з метою:

  • оцінювання залишкових знань здобувачів освіти з навчальних дисциплін із наступним аналізом зв’язку між якістю викладання та результатом навчання;
  • контролю якості організації освітнього процесу на кафедрах;
  • самоаналізу діяльності кафедри, факультету та університету для вдосконалення організації освітнього процесу, забезпечення можливості внесення змін до робочих програм навчальних дисциплін.

Для проведення ректорської контрольної роботи до кожної навчальної дисципліни, модулю, для яких навчальним планом передбачений підсумковий контроль у вигляді екзамену, використовують пакети завдань РКР (білети, тести, задачі тощо), які розроблені відповідно до затвердженої робочої програми навчальної дисципліни та вимог до їх складу, змісту тощо.

Навчально-методичний відділ після завершення проведення РКР складає зведені таблиці результатів виконання ректорської контрольної роботита передає примірник у відповідний деканат для обговорення та вжиття заходів з метою недопущення або усунення недоліків.

Результати заходів з виявлення рівня залишкових знань здобувачів освіти, їх аналіз обговорюють  на засіданнях кафедр.

Організація та проведення поточного ректорського контролю здійснюється відповідно до ПОЛОЖЕННЯ «Про організацію та проведення контрольних заходів з оцінювання рівня  залишкових знань студентів», за графіком, який складається з урахуванням пропозицій кафедр, факультетів/ННЦ та розкладом, що  затверджується першим проректором університету.

 

Розклад РКР на І семестр 2019-2020

Розклад РКР на ІІ семестр 2020-2021

 Розклад РКР на ІІ семестр 2021-2022