Запрошуємо Вас до системи дистанційного навчання нашого університету за спеціальностями та відповідними освітньо-професійними програмами.

Протягом останніх декількох десятиліть дистанційна освіта стала глобальним явищем освітньої та інформаційної культури, істотно вплинувши на характер освіти в багатьох країнах світу.

Наш університет йде в ногу з часом - не лише дотримуючись світових тенденцій розвитку науки і освіти, а й вносячи свій вагомий внесок в розвиток найпрогресивніших форм і методів навчання. У їх числі - дистанційні освітні технології,  що застосовуються як в очному, так і в заочному навчанні на різних рівнях: при підготовці фахівців з вищою освітою за відповідними освітніми чи науковими програмами, другої вищої освіти, підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки кадрів.

Дистанційне навчання - це отримання професійної освіти віддалено за допомогою інформаційних технологій. Це самостійна форма підготовки, при якій викладач і студенти спілкуються на відстані. Необхідно відзначити, що для дистанційної освіти характерні всі методи, засоби і форми, властиві для денної форми навчання.

          Які переваги дистанційного навчання для студентів денної та заочної форми навчання:

 • вивчення курсу в будь-який час і в будь-якому місці. Це особливо важливо для студентів, що працюють;
 • формування самостійності і самоорганізації студента;
 • економія фінансових коштів на проїзд до місця навчання та проживання (для студентів, які працюють та проживають в інших містах);
 • кожен студент отримує від викладачів адресну допомогу і уважне ставлення.

Керівник центру:
к. т. н., доцент
Боднар Євген Борисович

З метою впровадження дистанційної освітньої системи, з 2006 року в університеті працює навчально-науковий центр «Лідер».

Зусиллями центру була встановлена і адаптована гнучка і розгалужена система дистанційного навчання MOODLE, яка постійно вдосконалюється та оновлюється для максимального задоволення високого попиту на якісні освітні послуги.

Співробітники центру здійснюють обслуговування системи, супровід та інформаційно-технічну підтримку викладачів та студентів, користувачів системи.

Головними завданнями Центру є:

 • організація і супровід функціонування системи дистанційного навчання (СДН) на базі платформи модульного об’єктно-орієнтованого середовища дистанційного навчання МООDLE для забезпечення навчального процесу Університету за очною і дистанційною формами навчання;
 • організація, вдосконалення і проведення централізованого тестування як основного виду масового тестового контролю рівня підготовки студентів та слухачів;консультаційна підтримка діяльності кафедр щодо розроблення і впровадження ними в освітній процес інформаційних технологій, тестування та дистанційного навчання або їх окремих елементів;
 • організація, вдосконалення і проведення централізованого тестування як основного виду масового тестового контролю рівня підготовки студентів та слухачів;консультаційна підтримка діяльності кафедр щодо розроблення і впровадження ними в освітній процес інформаційних технологій, тестування та дистанційного навчання або їх окремих елементів;
 • організація та проведення наукових досліджень в напрямку розвитку інформаційних технологій для забезпечення освітнього процесу, нових форм та методик впровадження дистанційних технологій в навчальний процес, методів контролю знань для забезпечення якості освіти;
 • поточна координація робіт з розвитку СДН в Університеті, зокрема з розроблення нормативних документів щодо діяльності СДН, наукових основ дистанційного навчання, у тому числі технологій дистанційного навчання і його науково-методичного, системотехнічного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення, а також розроблення критеріїв, засобів і систем контролю якості дистанційного навчання;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та інших зацікавлених осіб у сфері впровадження СДН, інформаційних технологій і сучасних систем тестування та оцінки рівня підготовки студентів;
 • надання інших платних послуг в галузі освіти відповідно до діючого законодавства.

В системі дистанційної навчання університету ви отримаєте доступ до навчально-методичного забезпечення кожної спеціальності та освітньої програми, що включає: програми кожної навчальної дисципліни, конспекти лекцій, методичні рекомендації для виконання завдань, курсових робіт та проектів, різного роду презентації та інші матеріали. Ви можете перевірити рівень засвоєння кожної дисципліни через самостійне тестування.

Сподіваємось, що електронне навчання буде корисним, ефективним і цікавим для вас! Бажаємо успіхів!


це якiсть, якiй ви можете довiряти!  

 

Контакти:   

Адреса: 49010, Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, кімн. 373, 374
Сайт: lider.ust.edu.ua
E-mail: [email protected]