В.о. ректора Українського державного університету науки і технологій. 

СУХИЙ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Член редколегій двох наукових журналів – «Питання хімії та хімічної технології» та «Eastern European Journal of Enterprise Technologies», що входять до наукометричної бази Scopus; член оргкомітетів і учасник низки міжнародних наукових форумів у Франції, Іспанії, Греції та Україні.

Брав участь у реалізації міжнародних та вітчизняних науково-дослідних проектів (Болгарія, Угорщина, Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, грант Президента України).

Доктор технічних наук, професор

У 1998 р. з відзнакою закінчив Національну металургійну академію України та здобув кваліфікацію спеціаліста.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук, у 2014 р. – докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів.

З 2015 р. є членом експертної ради Міністерства освіти і науки України «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства».

У 2018 р. обраний академіком Академії наук вищої школи України (АН ВШ України).

Член двох спеціалізованих вчених рад у ДВНЗ УДХТУ з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: «органічна хімія», «хімія високомолекулярних сполук», «технологія полімерних та композиційних матеріалів».

Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2018 р.).

Займається спортом: багаторазовий чемпіон України та призер Чемпіонату Європи 2012 р. з веслування.

Наукові інтереси:

 • розробка методів синтезу нових полімерних четвертинних амонієвих солей;
 • полімерні нанокомпозити;
 • полімерні електроліти у твердому стані.

Публікації: 168 наукових праць, зокрема 5 монографій, 25 наукових праць, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science, 23 патенти України; співавтор навчальних посібників з грифом МОН.

Контакт:
Телефон: +38 (056) 373 15 44; (056) 793 19 00
E-mail: [email protected]


Перший проректор

Радкевич Анатолій Валентинович

Доктор технічних наук, професор

Академік Транспортної Академії України, академії Будівництва України, лауреат премії академії Будівництва України імені академіка М.С. Буднікова, відмінник освіти, почесний працівник транспорту України, почесний залізничник України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради, знаком «Залізнична Слава» другого та третього ступеня, та Подякою за активну громадську позицію, патріотизм, сприяння у відстоюванні державного суверенітету та територіальної цілісності.

 

Коло наукових інтересів складають наукові основи розробки організаційно-технологічних рішень відновлення, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд транспортного комплексу.

Теоретичні та експериментальні дослідження логістичних процесів в будівельній галузі.

Удосконалення та розробка інноваційних технологічних процесів при зведенні об'єктів з монолітним каркасом

Публікаційна діяльність: автор понад 180 наукових праць, серед яких 17 наукових статей, що індексуються у міжнародних базах Scopus і Web of Science. 8 монографій, 10 навчальних посібників, 10 патентів, нормативний документ ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 «Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд».

 

Google Scholar

Scopus

Web Of Science

 

Телефон: +38-056-371-51-02

E-mail: [email protected]


Проректор з наукової роботи

Пройдак Юрій Сергійович

Доктор  технічних наук, професор, лауреат Державної премії в області науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки. За особистий вклад в становлення та розвиток молдавського металургійного заводу нагороджений орденом Пошани.

Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут (1974 інженер-металург). Проректор з наукової роботи Національної металургійної академії України  (з 2001р. по жовтень 2021р.) а з листопада 2021 р. проректор з наукової роботи університету, віце-президент академії наук вищої школи. За вагомий внесок в розвиток вищої освіти присвоєно почесне звання Doctor Honovis Causa ТУ «Ченстоховської політехніки» (Польща) та Національного Університету Республіки Перу (м. Ліма).

Основі напрямки наукової та науково-педагогічної діяльності: теорія процесів модифікування структури металу та управління формуванням вторинних фаз, термодинамічні та кінетичні дослідження процесів кристалізації в електропереплавних процесах, розробка наукових і технологічних засад залучення у металургійне виробництво техногенних матеріалів.

Під його науковим керівництвом підготовлено та захищено 2 докторські та 3 кандидатські дисертації. Опублікував понад 350 наукових робіт, в т.ч. 53 вітчизняних та закордонних авторських свідоцтв та патентів, 4 монографії, 6 підручників. Основні роботи: «Тонколистова сталь», «Металлургия высокомарганцевой стали», «Колесная сталь». Головний редактор журналу «Теорія і практика металургії» та член 4-х редакційних рад науково-технічних журналів.

Публікації на scholar.google.com.ua

Контакти: +38(056) 373-15-27

E-mail: [email protected]


Проректор з науково-педагогічної роботи

Зайчук Олександр Вікторович

Проректор з науково-педагогічної роботи,  доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: теоретичні та експериментальні дослідження керамічних та склокристалічних матеріалів різного функціонального призначення (радіопрозорих, термостійких, ударостійких, зносостійких, біомедичного призначення), керамічних пігментів на базі різних промислових відходів, а також захисних покриттів (глазурних, ангобних) для тонкої і будівельної кераміки.

 

 

У 2001 році закінчив Український державний хіміко-технологічний університеті і здобув кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії за спеціальністю «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Кольорові склопокриття на основі сирих глазурей» за спеціальністю 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів». Вчене звання доцента кафедри хімічної технології кераміки та скла присвоєно у 2011 році. В період 2011–2012 рр. був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2015 році захистив дисертацію за темою “Фізико-хімічні основи технології керамічних пігментів на базі шлаків чорної металургії” на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.  Вчене звання професора кафедри хімічної технології кераміки, скла та будівельних матеріалів присвоєно у 2020 році.

Є членом редакційних колегій журналів «Питанні хімії та хімічної технології» (Scopus) і «Вісник Черкаського державного технологічного університету» (категорія “Б”), а також постійно залучається як рецензент журналами «Ceramics International» (Scopus), «Processing and Application of Ceramics» (Scopus), «Journal of Materials Research and Technology» (Scopus), «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» (Scopus), «Functional Materials» (Scopus, Web of Science), «Вісник Національного університет «Львівська політехніка» (категорія “Б”). З 2016 року по теперішній час є постійним членом наукової ради МОН України, секція за фаховим напрямом 16 “Хімія”. В період з 2016 року по 2018 рік член науково-методичної комісії з інженерії (підкомісія «161 Хімічні технології та інженерія») сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України, у 2021 році залучався в якості члена експертної групи МОН України з визначення пріоритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в секції «Нові речовини і матеріали».

Дисципліни, що викладає:«Теплові процеси і агрегати в технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів». Керівник науково-дослідних дипломних робіт студентів.

Наукові інтереси: теоретичні та експериментальні дослідження керамічних та склокристалічних матеріалів різного функціонального призначення (радіопрозорих, термостійких, ударостійких, зносостійких, біомедичного призначення), керамічних пігментів на базі різних промислових відходів, а також захисних покриттів (глазурних, ангобних) для тонкої і будівельної кераміки.

Публікації: автор більш як 80 наукових статей (з них 45 у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science), 30 патентів України на винаходи, однієї монографії у закордонному виданні.

Керівництво аспірантами: під керівництвом захищена одна кандидатська дисертація, керівник двох аспірантів і одного докторанта.

Публікації в Scopus

Публікації в Google Scholar

E-mail: [email protected]


Проректор з науково-педагогічної роботи,  рекламно-інформаційної діяльності та комунікацій

Рижова Ольга Петрівна

Проректор з науково-педагогічної роботи,  рекламно-інформаційної діяльності та комунікацій, доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: дослідження закономірностей формування кольору емалевих покриттів та розробка методу прогнозування їх оптико-колірних характеристик; синтез ювелірних та художніх стекол, які не вміщують оксидів свинцю; отримання на їх основі покриттів для кольорових металів.

Закінчила у 1981 р. Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія скла і ситалів». Захистила за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів у 1987 р. кандидатську дисертацію «Малокобальтові грунтові емалі для сталі», у 2020 р. докторську дисертацію «Наукові основи технології кольорових екологічно безпечних склоемалей». Рік присвоєння звання професора – 2023.

Дисципліни, що викладає: «Кристалографія і мінералогія», «Методи досліджень структур силікатів», «Кольорознавство». Керує науково-дослідними дипломними роботами бакалаврів та магістрів.

Наукові інтереси: інтереси: дослідження закономірностей формування кольору емалевих покриттів та розробка методу прогнозування їх оптико-колірних характеристик; синтез ювелірних та художніх стекол, які не вміщують оксидів свинцю; отримання на їх основі покриттів для кольорових металів.

Публікації: має більше 70 публікацій у вигляді наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та патентів, є співавтором одного навчального посібника із грифом МОН «Методи досліджень структур силікатів».

Керівництво аспірантами: під керівництвом захищені 2 аспіранти

Google Scholar


Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інноваційного розвитку

Савицький Микола Васильович

Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інноваційного розвитку,  доктор технічних наук, професор

Почесний професор ПДАБА, Почесний житель села Богданівки. Відзначений знаками Міністерством освіти і науки України «За наукові досягнення»; «Петро Могила»; Міністерства регіонального розвитку та будівництва України «Почесний працівник будівництва та архітектури»; Дніпропетровської обласної ради «За розвиток громади»; Дніпропетровської облдержадміністрації «За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області»; Дніпропетровського міського голови «За заслуги перед містом»; двічі лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова.

В 1976 закінчив  з відзнакою Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, факультет «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація «інженер – будівельник».

Навчався в аспірантурі (1983 – 1986) і докторантурі (1991 - 1994) Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту бетону та залізобетону (НИИЖБ) Держбуду СРСР, м. Москва. Захистив кандидатську (1987) і докторську (1994) дисертації.

Працював в ДІБІ (1976 – 1977): старшим інженером у галузевій науково-дослідній лабораторії тепло-монтажних робіт науково-дослідного сектора, асистентом кафедри історії, теорії архітектури і архітектурної графіки, асистентом кафедри архітектури.

Служив у Далекосхідному військовому окрузі в званні – старший лейтенант-інженер обіймав посади заступника командира роти, виконроба, начальника речової служби будівельного батальйону, керівника групи проектного інституту Міністерства оборони СРСР (1977 – 1980). Працював у Хабаровському політехнічному інституті старшим науковим співробітником кафедри будівельних конструкцій (1980 – 1981).

З 1981 й донині працює в ДІБІ (з 1994 – ПДАБА) старшим науковим співробітником, асистентом, доцентом, професором, завідувачем кафедри, професором кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, проректором з наукової роботи (з 1996). Після обрання трудовим колективом 9 січня 2019 р. затверджений на посаду ректора.

Пройшов професійну атестацію як експерт з технічного обстеження будівель і споруд, інженер-проектувальник у частині забезпечення механічного опору та стійкості, архітектор з архітектурного об'ємного проектування, архітектор з розробки містобудівної документації, енергоаудитор з енергоаудиту в будівлях.

Відомий вчений в галузі будівництва, засновник наукової школи «Архітектурно-конструктивно-технологічні системи для створення гармонійного антропогенно-природного середовища на основі збалансованого інноваційного розвитку та національних традицій». Має досвід сучасної підготовки інженерних і наукових кадрів, виконання інноваційних проектів у співпраці з національним та міжнародним високотехнологічним бізнесом. Підготував 32 кандидата та 2 доктора технічних наук, є автором понад 600 публікацій, 17 монографій, 94 патентів, 57 нормативно-технічних документів.

Дійсний член Академії будівництва України, Української академії наук, Міжнародної академії біоенерго-технологій, Української Ради з зеленого (екологічного) будівництва, Україно - американської асоціаціїі працівників вищої школи.


Проректор з навчально-виховної роботи та гуманітарної політики

Євсєєва Галина Петрівна

Проректор з навчально-виховної роботи та гуманітарної політики,  доктор наук з державного управління, професор

У 1987 році закінчила факультет української філології Дніпропетровського національного університету, спеціальність «Українська мова та література». Протягом 1998-2002 рр. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського державного університету за спеціальністю 10.02.01− українська мова. 

Аспірантуру закінчила достроково, захистивши успішно дисертацію у жовтні 2002 року.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Перифрази в мові сучасних газет ( на матеріалі українських газет 80-90 років ХХ століття» захищалася у спеціалізованій раді К.08.051.05. Дніпропетровського національного університету.

У листопаді 2007 р. вступила до аспірантури Національної академії державного управління при Президенті України на кафедру права та європейської інтеграції, яку успішно закінчила, захистивши у 2012 році докторську дисертації за спеціальністю К.25.01.01. «Історія і теорія державного управління» Захист дисертації «Державна мовна політика в контексті української національної політики».

У 2014 році присвоєно звання професора. Є членом спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у ДВНЗ «ПДАБА» зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та спеціалізованої вченої К.08.051.05. українська та російська мови із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Євсєєвою Г.П. опубліковано понад 160 наукових праць, з них: 3 монографій та 3 навчальних посібників, 2 словники. Серед яких – монографія «Державна мовна політика в контексті української національної ідеї», «Німецько-українсько-російський словник з технології виробництва будівельних матеріалів та ніздрюватих бетонів», «Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону».

Є керівником наукової теми кафедри «Розробка аксіологічних проблем щодо формування та реалізації української національної ідеї для консолідації української політичної нації в умовах глобалізації та Європейської інтеграції» (№ держреєстрації 0116U000774) (2016-2020 рр.).

Статті Євсєєвої Г.П. індексуються у базах даних Scopus, Index Copernicus та РІНЦ.


Проректор з науково-педагогічної роботи та неперервної освіти

 

Бажан Сергій Петрович

Проректор з науково-педагогічної роботи та неперервної освіти, кандидат педагогічних наук.

За вагомий особистий внесок у розвиток сучасної освіти, та значні досягнення у реалізації держаної політики в галузі національної освіти, нагороджений: Подякую міністра МОН України (2015р.), Відзнаками – «Відзнака Міського голови» м. Дніпродзержинськ (2010р.), «За заслуги перед містом», м. Кам’янське  ІІІ ступеня (2015р.) та ІІ ступеня (2020р.).

 

Трудову діяльність розпочав у 1993 році на Дніпродзержинському авторемонтному заводі, з 1993 по 1995 року працював на посаді майстра цеху № 3.

З 1995 по 1997 рік працював на Дніпродзержинському заводі електро-виконавчих приладів на посадах - механік ремонтно-механічного цеху, ст.майстр енергоремонтного цеху та виконував обов’язки начальника ремонтно-механічного цеху.

У 1997 році перейшов до Дніпродзержинського індустріального технікуму: на посаду інженера технікуму, з 1999 — викладач автомеханічних дисциплін, з 2001 по 2015 – заступник директора з навчально-виробничої роботи.

У 2015 році був призначений на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу «Дніпродзержинський індустріальний коледж ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет». 

Освіта.

У 1993 закінчив Дніпродзержинський індустріальний технікум, здобув кваліфікацію техніка-механіка за спеціальністю «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів».

У 1999 році - Дніпродзержинський державний технічний університет, здобув кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство», у 2001 році здобув кваліфікацію магістра з «Технології машинобудування».

З 2013 - 2016 рік навчався в аспірантурі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за спеціальністю 13.00.06 – Теорія та методика управління освітою, закінчив достроково.

У період з 2014 -2017 рік був виконавцем науково-дослідницької роботи у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, на тему: «Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу» (РК № 0112U001593).

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою - «Управління процесом практичної підготовки молодших спеціалістів технічних спеціальностей в умовах навчально-науково-виробничого комплексу».

У 2018 році став випускником програми «Community college administrator program with Ukraine» (Florida State University and College Santa Fe,  Гейнсвилл, Флорида, США).

З 2021 року є головою Науково-методичної ради за напрямом (01 Освіта) сектору фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Наукові інтереси:

 • Теорія і методика управління освітою
 • Управління освітніми кластерами
 • Антропотехніка сучасної освіти

Публікації: 41 наукова праця, зокрема 3 монографії, з них 2 колективних та 1 одноосібна у закордонному виданні, 2 наукові праці включені до наукометричної бази Web of Science, 1 навчальний посібник з грифом МОН, 7 навчально-методичних посібника, 3 патенти України, співавтор 5 стандартів фахової передвищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка.

е-mail: [email protected]


Директор навчально-наукового інституту
«Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту»
Українського державного університету науки і технологій.

Капіца Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, член НМР сектору вищої освіти МОН. Куратор НМК «Транспорт та сервіс» сектору вищої освіти НМР МОН. Розробник стандартів вищої освіти за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт».

Коло наукових інтересів: удосконалення систем утримування тягового рухомого складу залізниць; розробка та впровадження неруйнівної системи діагностування рухомого складу залізниць;  розробка енергозаощаджуючих  технологій в промисловості та на транспорті.   

 

Опубліковано біля 200 науково-методичних праць, серед яких:

 1.  
 2. 1. Залізнична станція, як єдиний транспортно-енергетичний вузол / Капіца М.І., Мартишевський М.І., Сербулов О.Ю. // Залізничний транспорт України. – 2018. - №1. – С.66-71.
 3. 2. Michail Kapitsa, Vasiliy Laguta, Yuriy Kozik, «Selecting the Parameters of The Diagnosis of Frame Insulation Condition in Electrical Machines of Locomotives», International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) p.110-114
 4. 3. M. I. Kapitsa, O. M. Hnennyi, D. V. Bobyr, EFFICIENCY OF MODERNIZATION OF WHEEL-MOTOR BLOCKS (WMB) USING ANTI-FRICTION TRACTION MOTOR SUPPORT BEARINGS (TMSB). Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport , 2018, 4(76), р.111-124
 5. 4. Капица М.И., Лагута В.В., Козик Ю.Г. Оценка остаточного ресурса корпусной изоляции ТЭД методом классификации ее состояний. // Науково – технічний журнал. Інформаційно – керуючі системи на залізничному транспорті. Харків: УкрДАЗТ, 2018. – Вип.4(додатково) – С. 11 - 12
 6. 5. «Блок когенерації» - генератор електричної і теплової енергії з біомаси / Капіца М.І., Куклін Л.Ю.. Горячкін  В.М. // Залізничний транспорт України. – 2019. №1. – С. 25 – 35.
 7. 6. Модели режимов диагностирования тягового подвижного состава с заменой комплектующих изделий / М. И. Капица, В. В. Лагута //Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. - 2013. - № 5. - С. 56-62.
 8. 7. Підвищення об’єктивності оцінки транспортної роботи тягового рухомого складу залізниць / Капіца М.І., Мартишевський М.І., Гончаров О.М. // Залізничний транспорт України. – 2019. - №4. – С.13-19
 9. 8. Mikhail Kapitsa,Evgen Mikhailov, Sergii Kliuiev, Stanislav Semenov and Maksim Kovtanets. Study of rail vehicles movement characteristics improvement in curves using fuzzy logic mechatronic systems. MATEC Web of Conferences 294, 03019 (2019) 2nd International Scientific and Practical Conference “Energy-Optimal Technologies, Logistic and Safety on Transport” (EOT-2019).  РР. 1-7.  //doi.org/10.1051/matecconf/201929403019
 10. 9. Kapitsa, M. Classification of Quality Conditions of a Traction Motor Frame Insulation of Locomotives [Electronic resource] / Michail Kapitsa, Vasiliy Laguta, Yuriy Kozik // MATEC Web of Conferences. – 2019. – Vol. 294 : 2nd International Scientific and Practical Conference “Energy-Optimal Technologies, Logistic and Safety on Transport” (EOT-2019). – P. 1–7. – Access Mode: //www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/43/matecconf_eot18_03002.pdf (21.10.2019). – DOI: 10.1051/matecconf/201929403002.
 11. 10. M.I. KAPITSA, T.S. HRYSHECHKINA  RATIONAL RECOVERY MODEL OF DEPOT PROCESSING EQUIPMENT AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Вип.. №4 (52). – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім.. акад.. В. Лазаряна, 2014. - C. 60 – 67

 

Телефон: +38-056-373-15-17; (056) 793 19 01

E-mail: [email protected]


Директор навчально-наукового інституту
«Інститут промислових і бізнес технологій»
Українського державного університету науки і технологій. 

Величко Олександр Григорович.

Член-кореспондент Національної Академії наук України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АН Вищої школи України, академік АІН України, заслужений працівник народної освіти України, нагороджений орденами "За заслуги" 3-го, 2-го та 1-го ступеня.

Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут (1974, інженер-металург). Ректор Національної металургійної академії України (2001 - 2021). Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: дослідження фундаментальних основ виробництва сталі в конвертерах, розробка практичних рекомендацій з його удосконалення; впровадження актуальних методів управління навчальним процесом із застосуванням інформаційних технологій. Опублікував більше 500 наукових праць, у т.ч. 50 винаходів, 6 підручників, у т.ч. "Внепечная обработка стали", "Бескоксовая металлургия железа", "Сталеплавильне виробництво" та ін., 3 монографії, у т.ч. "Высоконадежное металлургическое оборудование в ресурсосберегающих технологиях".

Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.

Член державної акредитаційної комісії МОН та колегії державної інспекції навчальних закладів. Голова експертної ради з матеріалознавства і архітектури Міністерства освіти і науки України, член секції "Металургія" комітету з Державних премій в галузі науки і техніки.

Публікації на scholar.google.com.ua

Контакт:
Телефон: +38 (056) 745 31 56
E-mail: [email protected]