Інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню

Інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів відповідно до вимог Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII) та Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-19):

Статут Українського державного університету науки і технологій

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Ліцензія (Витяг з ЄДЕБО) щодо права провадження освітньої діяльності у сфері ПТО

Структура та органи управління закладу освіти:

 

Факультети

Структурні підрозділи:

Навчально-методичний і навчальний відділи

Центр веб-менеджменту

Відділ кадрового складу

Бухгалтерія

Загальний відділ

Архів

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Територія УДУНТ

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Напрями наукової діяльності

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність університету

Штатний розпис

Фінансовий звіт про діяльність вищого навчального закладу з урахуванням інформації про надходження та використання коштів

Кошторис ДНУЗТ на поточний рік та всі зміни до нього, інформація про використання бюджетних коштів у розрізі програм

Перелік платних послуг

 
 Інформація про публічні закупівлі

Правила прийому на поточний рік та зміни до них [громадяни України]

Правила прийому на поточний рік та зміни до них [іноземні громадяни]

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання [громадяни України]:

ОС бакалавр

ОС магістр

ОНС доктор філософії

Розмір плати за навчання [іноземні громадяни]

Розмір плати за надання додаткових освітніх послуг

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках

Положення про політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій в УДУНТ

Положення про вчену раду

Положення про наглядову раду

Положення про структурні підрозділи ЗВО

Акредитація ОП

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції в УДУНТ

Нормативно-правові та регламентуючі документи з питань академічної доброчесності та запобігання плагіату в УДУНТ

Рейтинг успішності студентів

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ДНУЗТ

Антитерористична діяльність

Документи з організації освітнього процесу