Навчально-методичний відділ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Українського державного університету науки і технологій

Керівник відділу: Полішко Тетяна Валеріївна

Телефон: +380563731599

Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, кім. 252а (другий поверх)

Електронна пошта: [email protected]

Основні завдання та функції навчально-методичного відділу

Навчально-методичний відділ (НМВ) є структурним підрозділом університету, що входить до складу Навчально-наукового центру забезпечення якості освіти (ННЦ ЗЯО) Українського державного університету науки і технологій.

Основним завданням НМВ є забезпечення реалізації концепції освітньої діяльності університету в сфері навчально-методичної роботи шляхом удосконалення освітнього процесу, його науково-методичного забезпечення та супроводження, впровадження сучасних досягнень педагогічної науки, новітніх технологій навчання й менеджменту освіти, розвиток освітнього потенціалу університету.

Організаційна структура навчально-методичного відділу:

  • сектор ліцензування та акредитації освітніх програм;
  • сектор забезпечення нормативної та аналітичної діяльності;
  • сектор цифровізації освітньої діяльності.

Функціональні повноваження та завдання діяльності секторів

Сектор ліцензування та акредитації освітніх програм

1. Відстеження змін законодавства та нормативної бази, інформування про це Гарантів та науково-педагогічних працівників.

2. Проведення регулярних семінарів з Гарантами ОП та науково- педагогічними працівниками щодо вимог Національного агентства забезпечення якості вищої освіти,до акредитації освітніх програм.

3. Надання сервісної допомоги Гарантам освітніх програм щодо формування відомостей про самооцінювання освітніх програм.

4. Щорічний аналіз відомостей про самооцінювання освітніх програм, які надають групи забезпечення якості освітніх програм з проведенням регулярних вибіркових перевірок стану реалізації освітніх програм.

5. Моніторинг відповідності освітніх програм УДУНТ ліцензійним умовам щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного та методичного забезпечення провадження освітньої діяльності тощо.

6. Підготовка та підтримання в актуальному стані загальноуніверситетських відомостей для включення до акредитаційних справ.

7. Моніторинг стану оприлюднення відомостей про освітні програми на інтернет-сайті УДУНТ, методичне супроводження відповідної діяльності груп забезпечення якості освітніх програм.

Сектор забезпечення нормативної та аналітичної діяльності

1. Організація та проведення опитувань (анкетувань) здобувачів вищої освіти, аспірантів та науково-педагогічних працівників з питань якості організації освітнього процесу.

2. Організаційне адміністрування (накопичення та збереження даних) бази даних моніторингових досліджень.

3. Організаційно-методичне супроводження рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів (факультетів, навчально-наукових інститутів та кафедр) УДУНТ.

Забезпечення оприлюднення результатів рейтингового оцінювання у тому числі на офіційному інтернет-сайті УДУНТ.

4. Моніторинг стану навчально-методичного комплексу дисциплін кафедр, відповідності його освітнім програмам, навчальним планам, робочим програмам навчальних дисциплін.

5. Організація та проведення діагностики залишкових знань здобувачів освіти у формі ректорських контрольних робіт.

6. Організаційно-методичне супроводження пілотних проектів з удосконалення освітнього процесу (спільно з Радою якості освітньої діяльності).

Сектор цифровізації освітньої діяльності

1. Забезпечення функціонування та удосконалення інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.

2. Запровадження сучасних технологічних рішень з метою формування ефективної системи менеджменту освітнього процесу.

3. Організаційно-методичне супроводження запровадження електронних ресурсів навчання, контроль якості та сертифікація електронних курсів навчальних дисциплін.

4. Проведення моніторингу забезпечення ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (на основі єдиної електронної бази даних УДУНТ).

5. Участь у розробленні та впровадженні засобів діагностики залишкових знань здобувачів освіти, що проводиться у формі ректорських контрольних робіт, та проведенні відповідних контрольних заходів з використанням системи дистанційного навчання (СДН) "Лідер".

6. Організаційно-методична підтримка груп забезпечення якості у проведенні опитувань здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників засобами СДН "Лідер".